28 జులై, 2015

997. గదాధరః, गदाधरः, Gadādharaḥ

ఓం గదాధరాయ నమః | ॐ गदाधराय नमः | OM Gadādharāya namaḥ


బుద్ధితత్త్వాత్మికాం కౌమోదకీ నామ గదాం వహన్ గదాధరః బుద్ధితత్త్వ రూపమగు కౌమోదకీ నామక గదను ధరించువాడు గదాధరః.

:: శ్రీ విష్ణుమహాపురాణే ప్రథమాంశే ద్వావింశోఽధ్యాయః ::
శ్రీవత్ససంస్థానధర మనన్తే న సమాశ్రితమ్ ।
ప్రధానం బుద్ధిరప్యాస్తే గదారూపేణ మాధవే ॥ 69 ॥


ప్రధానమును శ్రీవత్స రూపమున అనంతుడు తనయందు ఆశ్రయము కల్పించెను. ఆ మాధవుడు బుద్ధితత్త్వమును తన గధ రూపమున ధరియించియున్నాడు.



बुद्धितत्त्वात्मिकां कौमोदकी नाम गदां वहन् गदाधरः / Buddhitattvātmikāṃ kaumodakī nāma gadāṃ vahan gadādharaḥ Since He wields a gada or mace by name kaumodakī, of the form of buddhitattva or intellect, He is called Gadādharaḥ.

:: श्री विष्णुमहापुराणे प्रथमांशे द्वाविंशोऽध्यायः ::
श्रीवत्ससंस्थानधर मनन्ते न समाश्रितम् ।
प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥ ६९ ॥ 


Śrī Viṣṇu Mahā Purāṇa - Part 1, Chapter 22
Śrīvatsasaṃsthānadhara manante na samāśritam,
Pradhānaṃ buddhirapyāste gadārūpeṇa mādhave.
69.

Pradhāna or the chief principle of things is seated on the eternal, as the Srivatsa mark. Intellect abides in Mādhava, in the form of his club.

शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः
रथांगपाणिरक्षोभ्यस्सर्वप्रहरणायुधः ॥ १०७ ॥

శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః
రథాంగపాణిరక్షోభ్యస్సర్వప్రహరణాయుధః ॥ 107 ॥

Śaṅkhabhr̥nnandakī cakrī śārṅgadhanvā gadādharaḥ,
Rathāṃgapāṇirakṣobhyassarvapraharaṇāyudhaḥ ॥ 107 ॥

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి