30 జులై, 2015

999. అక్షోభ్యః, अक्षोभ्यः, Akṣobhyaḥ

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః | ॐ अक्षोभ्याय नमः | OM Akṣobhyāya namaḥ


అత ఏవ అశక్యక్షోభణః ఇతి అక్షోభ్యః ఇట్టి ఆయుధములను కలిగియుండుటచేత ఈతనిని కలవరపరుచుట ఎవరికిని శక్యము కాదు కనుక అక్షోభ్యః.

801. అక్షోభ్యః, अक्षोभ्यः, Akṣobhyaḥअत एव अशक्यक्षोभणः इति अक्षोभ्यः / Ata eva aśakyakṣobhaṇaḥ iti akṣobhyaḥ As He has all these weapons, He cannot be discomfited; hence Akṣobhyaḥ.

801. అక్షోభ్యః, अक्षोभ्यः, Akṣobhyaḥ

शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।
रथांगपाणिरक्षोभ्यस्सर्वप्रहरणायुधः ॥ १०७ ॥

శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః ।
రథాంగపాణిరక్షోభ్యస్సర్వప్రహరణాయుధః ॥ 107 ॥

Śaṅkhabhr̥nnandakī cakrī śārṅgadhanvā gadādharaḥ,
Rathāṃgapāṇirakṣobhyassarvapraharaṇāyudhaḥ ॥ 107 ॥

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి