29 జులై, 2013

268. మహేన్ద్రః, महेन्द्रः, Mahendraḥ

ఓం మహేంద్రాయ నమః | ॐ महेन्द्राय नमः | OM Mahendrāya namaḥ


మహాన్ చ అసౌ ఇంద్రః చ ఈతడు గొప్పవాడగు ఇంద్రుడు. మహానింద్రో మహేంద్ర ఇతీశ్వరాణామ్మహేశ్వరః ఇంద్రులకు ఇంద్రుడు. అట్లు ఈశ్వరులగు వారికిని ఈశ్వరుడు.Mahān ca asau indraḥ ca / महान् च असौ इंद्रः च He is the great Indra (King of Gods). Mahānindro mahendra itīśvarāṇāmmaheśvaraḥ / महानिंद्रो महेंद्र इतीश्वराणाम्महेश्वरः He is the Indra of Indras; He is God of gods.

सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रोवसुदो वसुः ।
नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ २९ ॥

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేన్ద్రోవసుదో వసుః ।
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః ॥ ౨౯ ॥

Subhujo durdharo vāgmī mahendrovasudo vasuḥ ।
Naikarūpo br̥hadrūpaḥ śipiviṣṭaḥ prakāśanaḥ ॥ 29 ॥

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి